ویژگی های پروژه

تحویل فوری

یکی از ویژگی های مهم این پروژه طراحی ها حین برگزاری همایش  برای قسمت های مختلف کنگره و چاپ فوری بود که به عنوان یک خاطره شیرین با نزدیک به 45 طرح از کارت مدعوین تا کارت های مسئولین اجرایی ، بنرها ، تقدیرنامه ها و … بود

کیفیت مناسب

برندینگ هر کنگره با تیپ خاص طرح ها

پشتیبانی ویژه

طراحی و چاپ در ژورنال ها و تجارب دانشی بعد از کنگره  و سند مصور کنگره ها از خصوصایت بارز و پشتیبانی ویژه این پروژه می باشد
تایپوگرافی کنگره
کنگره کانگ فو توآ21
انجمن کانگ فو توآ21
دکتر حاج احمد سلامی
مقاله نویسی
مسئول تیم اجرایی کنگره
فراخوان کنگره کانگ فوتوآ21
روزشمار کنگره

برندینگ کانگ فوتوآ21

در این پروژه برای اولین بار تایپوگرافی کانگ فو توآ21 صورت گرفت که بعد از آن در همه دانشکده های تابعه مورد استفاده قرار گرفت

  • چاپ در مجلات
  • چاپ در سراسر شهرها و توزیع عمده پوسترها
  • دعوت نامه ها که در آرشیو وزارت کشورد ثبت شد
  • طراحی چالش ویژه با پوستر کنگره و …